Normativa del web per a entitats registrades

Per a publicar una demanda de voluntariat en el web és necessari:

 1. Ser una entitat registrada a l'Ajuntament de Palafrugell, amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i que desenvolupi programes en el marc de les activitats d'interès general recollides en l'article 5 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme: els serveis socials, els serveis sanitaris, l'atenció i el suport a les famílies, l'associacionisme educatiu, l'oci i el lleure, la cultura, l'esport, la justícia global, la defensa dels drets humans, el foment de la pau i la cooperació, el voluntariat internacional, la defensa del medi ambient, la igualtat de gènere i el respecte per la identitat i l'orientació sexuals, la joventut, la gent gran, el millorament de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social, les activitats comunitàries i veïnals, els moviments ateneistes, la protecció dels animals i les activitats que es basen en els principis de l'acció voluntària que estableix l'article 4.
 2. Formular crides de voluntariat o col·laboració ben definides que continguin: informació del perfil, requisits, paper de la persona voluntària dins l'entitat, tasques i temps de dedicació.
 3. Si no hi ha cap indicació per part de l'entitat convocant les ofertes es retiraran del web al cap d'un mes d'haver estat publicades.

A continuació es presenten els deures de les entitats amb programes de voluntariat segons l'article 11 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme:

 1. Disposar d'un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l'entitat.
 2. Disposar d'un pla de formació o d'un itinerari formatiu dels voluntaris de l'entitat en els quals es pugui identificar la formació que el voluntari necessita per a poder dur a terme la seva tasca a l'entitat i participar-hi.
 3. Facilitar informació sobre la missió i l'estil de treball de l'entitat de voluntariat a fi de garantir un encaix correcte entre les aspiracions de l'entitat i les del voluntari.
 4. Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l'entitat de voluntariat.
 5. Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent, d'acord amb el que estableix l'article 7, i complir els compromisos adquirits.
 6. Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d'un element identificador en què consti, com a mínim, la seva condició de voluntari.
 7. Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l'entitat de voluntariat, una descripció mínima de l'activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat, que s'estableix en la lletra h.
 8. Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l'entitat de voluntariat, fent-hi constar les activitats i funcions dutes a terme, l'any de realització i el nombre d'hores dedicades, i també la formació feta i la durada.
 9. Assegurar els riscos derivats de l'activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d'acord amb la normativa vigent.
 10. Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l'acció voluntària.
 11. Garantir l'exercici del voluntariat d'acord amb el que consta en el full de compromís i els drets que reconeix aquesta llei, i disposar d'elements facilitadors de l'atenció i el seguiment del voluntari.
 12. Complir els deures que s'estableixin per reglament en l'àmbit sectorial corresponent.
 13. Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del programa al qual estan vinculades.
 14. Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l'execució dels programes d'acció voluntària que es vulguin desenvolupar.
 15. Participar activament en els protocols i els mecanismes que s'estableixin per a combatre els maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se'n detectin indicis en les persones ateses.
 16. En el cas de les entitats de menys de cent voluntaris, els deures a què fan referència les lletres a, b i h es poden delegar a les federacions respectives o a entitats de primer nivell, després d'haver-los acceptat, o els poden complir, coordinadament, amb diverses entitats o per mitjà de convenis amb les administracions públiques.

Les entitats registrades es comprometen a tractar les dades de caràcter personal dels voluntaris d'acord amb les obligacions establertes a la normativa de protecció de dades. Correspondrà a l'entitat informar al voluntari del tractament que rebran les seves dades i garantir el compliment de les mesures de seguretat exigides pel Reglament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'Ajuntament de Palafrugell quedarà exempt de responsabilitat en cas d'incompliment d'aquesta obligació per part de l'entitat.

L'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar el compte d'aquells usuaris que en facin un ús inapropiat o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

En cas de no complir amb la normativa del servei, l'Ajuntament de Palafrugell es reserva el dret a no difondre les demandes de voluntariat enviades.